Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

HUDBA A LITURGIE – 2/2008

Editorial

Josef kardinál Ratzinger
K teologickému základu liturgické hudby

František Kunetka SDB
Musica sacra, nebo musica liturgiae sacrae?

Friedhelm Mennekes SJ
Varhany a liturgie

Wolfgang Bretschneider
Vox clamantis – hudební skladatel Petr Eben
Nahlédnutí do planoucí duše

Jean-Rodolphe Kars
Dílo Oliviera Messiaena a katolická liturgie

Aron Jean-Marie kardinál Lustiger
Úvahy nad dílem Oliviera Messiaena

bratr Émile
Modlitba se zpěvy v Taizé

Zpěv žalmů – těžiště mnišské modlitby
aneb Jak postavit ofi cium na nohy
Rozhovor s otcem Mikulášem, novicmistrem a kantorem v klášteře Sept-Fons

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze

English Summary

číslo ke stažení (*.pdf)

obálka ke stažení (*.pdf)