Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

IN SPIRITU VERITATIS – ALMANACH K 65. NAROZENINÁM DOMINIKA DUKY OP

Laudatio

Biblica:

+ Jan Heller
Vyučující ledví (Ž 16,7)

Johannes B. Brantschner OP
Nelítostný Bůh Bible
Několik poznámek na pomoc čtenářům Bible, kteří nejsou teology

Benedict T.  Viviano OP
K otázce normativity Písma sv. a tradice v současné katolické teologii

Benedikt R. Hajas OP
Jer 32 a (re-)interpretácia motivov exilu a návratu

Josef Bartoň
Ježíš přišel zavřenými dveřmi?
Sonda do českého liturgického překladu Nového zákona

Pavel Jäger
Jan Nepomuk Hejčl a Bible Česká

David Bouma
Provokatér Klaus Berger

Otec Jeroným
Poznámky ke Starému zákonu

 

Philosophico-theologica:

Mikuláš Lobkowicz
Poznámky o vztahu filozofie a teologie

Martina Štěpinová OP
Víra a filozofie u sv. Tomáše Akvinského

Tomáš Machula
In principio erat Verbum
Tomášův výklad prvních dvou veršů Janova Prologu

Stanislav Sousedík
K připravovanému vydání českého překladu Gredtových Základů aristotelsko-tomistické filosofie

Benedikt Mohelník OP
Liturgie je dílem Ježíše Krista Velekněze
Komentář k 7. článku konstituce o liturgii

Štěpán M. Filip OP
Nadpřirozený smysl pro víru a teologie

Benoît-Dominique de La Soujeole OP
Tajemství kázání

Ctirad V. Pospíšil OFM
Nikdy nekončící zápas o člověka
Lidská osoba ve světle christologie a trinitologie

Petr Štica
Návrat k pramenům morálky
Některé výzvy pro obnovu soudobé morální teologie v teologickém myšlení Servaise Pinckaerse OP

Albert-Peter Rethmann
Odvaha k životnímu rozhodnutí
Několik myšlenek k následování Ježíše Krista

 

Dominicana:

Jan Royt
Dominikáni a výtvarné umění středověku

Pavel V. Kohut OCD
Prosby za kapitány hradu nebo města
Svatá Terezie z Avily a Řád kazatelů

Tomáš Černušák
Svědectví pohnutých časů
Akta provinční kapituly české dominikánské provincie z roku 1567 v kontextu doby

Jakub Zouhar
Vztah českých historiků k dějinám dominikánského řádu v průběhu 19. století

Jan Hojda
Český tomismus a kultura před II. světovou válkou

Vojtěch Novotný
Teologické dílo Reginalda Maria Vincence Dacíka (1907-1988)

Norbert Milan Badal OP
Sursum

 

Reginae-Gradecensia:

Vladimír Hrubý
Patroni a ochránci Hradce Králové
K ikonografii kultu světců ve městě od středověku do konce 17. století

Aleš Valenta
Biskup Tobiáš Jan Becker a vznik vrchlabského kláštera

Petr Polehla
Bohuslav Balbín a dědictví klasické vzdělanosti

Tomáš Petráček
Čas vznikání a čas zanikání
Několik poznámek k minulosti ženských řeholních kongregací na území diecéze královéhradecké a vůbec

Petr Piťha
Noví světci královéhradecké diecéze
Několik poznámek k procesu svatořečení

Dagmar Halasová
Otevřený dopis svaté paní Zdislavě

 

Religio, poesis et societas:

Jiří Pavlík
Antické hledání hranice mezi poezií a prózou

David Vopřada
Svatý Ambrož: biskup a občan

Zdeněk Petráň – Jiří Sláma
Historie a medicína – dvojí pohled na život kněžny sv. Ludmily

Jiří Kuthan
Pohřebiště českých knížat a králů z rodu Přemyslovců

Klára Jelínková
Filozofie umění u Etienna Gilsona

Tomáš Chudý
Vztah státu a církve u Jacquese Maritaina

Zdeněk Půlpán
Potřebuje moderní člověk Boha?

Tomasz Dostatni OP
Církev odmítnutá a církev znovu nalezená
Církev vědomé volby Andrzeje Kijowského

František X. Halas
Papežství mezi institucí a prorockým posláním aneb poučení plynoucí z historické paměti Petrova stolce

Norbert Schmidt
Tradice avantgardy
Marie Alain Couturier OP, Msgr. Otto Mauer a Friedhelm Mennekes SJ

 

Fotografický cyklus Jana Diviše

English Summary