IN SPIRITU VERITATIS – ALMANACH K 65. NAROZENINÁM DOMINIKA DUKY OP

obálka ke stažení

Laudatio

Biblica:

+ Jan Heller
Vyučující ledví (Ž 16,7)

Johannes B. Brantschner OP
Nelítostný Bůh Bible
Několik poznámek na pomoc čtenářům Bible, kteří nejsou teology

Benedict T.  Viviano OP
K otázce normativity Písma sv. a tradice v současné katolické teologii

Benedikt R. Hajas OP
Jer 32 a (re-)interpretácia motivov exilu a návratu

Josef Bartoň
Ježíš přišel zavřenými dveřmi?
Sonda do českého liturgického překladu Nového zákona

Pavel Jäger
Jan Nepomuk Hejčl a Bible Česká

David Bouma
Provokatér Klaus Berger

Otec Jeroným
Poznámky ke Starému zákonu

celá sekce ke stažení

Philosophico-theologica:

Mikuláš Lobkowicz
Poznámky o vztahu filozofie a teologie

Martina Štěpinová OP
Víra a filozofie u sv. Tomáše Akvinského

Tomáš Machula
In principio erat Verbum
Tomášův výklad prvních dvou veršů Janova Prologu

Stanislav Sousedík
K připravovanému vydání českého překladu Gredtových Základů aristotelsko-tomistické filosofie

Benedikt Mohelník OP
Liturgie je dílem Ježíše Krista Velekněze
Komentář k 7. článku konstituce o liturgii

Štěpán M. Filip OP
Nadpřirozený smysl pro víru a teologie

Benoît-Dominique de La Soujeole OP
Tajemství kázání

Ctirad V. Pospíšil OFM
Nikdy nekončící zápas o člověka
Lidská osoba ve světle christologie a trinitologie

Petr Štica
Návrat k pramenům morálky
Některé výzvy pro obnovu soudobé morální teologie v teologickém myšlení Servaise Pinckaerse OP

Albert-Peter Rethmann
Odvaha k životnímu rozhodnutí
Několik myšlenek k následování Ježíše Krista

celá sekce ke stažení

Dominicana:

Jan Royt
Dominikáni a výtvarné umění středověku

Pavel V. Kohut OCD
Prosby za kapitány hradu nebo města
Svatá Terezie z Avily a Řád kazatelů

Tomáš Černušák
Svědectví pohnutých časů
Akta provinční kapituly české dominikánské provincie z roku 1567 v kontextu doby

Jakub Zouhar
Vztah českých historiků k dějinám dominikánského řádu v průběhu 19. století

Jan Hojda
Český tomismus a kultura před II. světovou válkou

Vojtěch Novotný
Teologické dílo Reginalda Maria Vincence Dacíka (1907-1988)

Norbert Milan Badal OP
Sursum

celá sekce ke stažení

Reginae-Gradecensia:

Vladimír Hrubý
Patroni a ochránci Hradce Králové
K ikonografii kultu světců ve městě od středověku do konce 17. století

Aleš Valenta
Biskup Tobiáš Jan Becker a vznik vrchlabského kláštera

Petr Polehla
Bohuslav Balbín a dědictví klasické vzdělanosti

Tomáš Petráček
Čas vznikání a čas zanikání
Několik poznámek k minulosti ženských řeholních kongregací na území diecéze královéhradecké a vůbec

Petr Piťha
Noví světci královéhradecké diecéze
Několik poznámek k procesu svatořečení

Dagmar Halasová
Otevřený dopis svaté paní Zdislavě

celá sekce ke stažení

Religio, poesis et societas:

Jiří Pavlík
Antické hledání hranice mezi poezií a prózou

David Vopřada
Svatý Ambrož: biskup a občan

Zdeněk Petráň – Jiří Sláma
Historie a medicína – dvojí pohled na život kněžny sv. Ludmily

Jiří Kuthan
Pohřebiště českých knížat a králů z rodu Přemyslovců

Klára Jelínková
Filozofie umění u Etienna Gilsona

Tomáš Chudý
Vztah státu a církve u Jacquese Maritaina

Zdeněk Půlpán
Potřebuje moderní člověk Boha?

Tomasz Dostatni OP
Církev odmítnutá a církev znovu nalezená
Církev vědomé volby Andrzeje Kijowského

František X. Halas
Papežství mezi institucí a prorockým posláním aneb poučení plynoucí z historické paměti Petrova stolce

Norbert Schmidt
Tradice avantgardy
Marie Alain Couturier OP, Msgr. Otto Mauer a Friedhelm Mennekes SJ

celá sekce ke stažení

Fotografický cyklus Jana Diviše

English Summary, Tiráž