KÁNON STARÉHO ZÁKONA – 2/2013

Editorial

David Bouma
Několik fundamentálně-teologických poznámek k biblickému a zejména starozákonnímu kánonu

Jiří Beneš
Tanach mezi Samaritánským pentateuchem a Septuagintou
aneb Je užší kánon dostatečný?

Jiří Pavlík
Vznik Septuaginty a takzvaný „alexandrijský kánon“

Adam Mackerle
Text Starého zákona a Kumrán

Adrian Schenker OP
Dnešní pohled na otázku starozákonního kánonu

Teologické důsledky textové kritiky Bible

Jiří Pavlík
Starozákonní kánon ve starověké církvi

Martin Wernisch
Problematika biblického kánonu v uvažování evropské reformace, především u Martina Luthera

Tomáš Petráček
Kánon víry a kánon mravů aneb jeden, nebo dva kánony?
K otázce definování kánonu na Tridentském koncilu

Robert Dittmann
Deuterokanonické knihy v protestantské tradici se zřetelem k Bibli kralické

Josef Bartoň
Český starozákonní překlad po roce 1900
Kontexty, konfese, předloha, kánon

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze

English Summary

celé číslo ke stažení (*.pdf)