Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

KÁNON STARÉHO ZÁKONA – 2/2013

Editorial

David Bouma
Několik fundamentálně-teologických poznámek k biblickému a zejména starozákonnímu kánonu

Jiří Beneš
Tanach mezi Samaritánským pentateuchem a Septuagintou
aneb Je užší kánon dostatečný?

Jiří Pavlík
Vznik Septuaginty a takzvaný „alexandrijský kánon“

Adam Mackerle
Text Starého zákona a Kumrán

Adrian Schenker OP
Dnešní pohled na otázku starozákonního kánonu

Teologické důsledky textové kritiky Bible

Jiří Pavlík
Starozákonní kánon ve starověké církvi

Martin Wernisch
Problematika biblického kánonu v uvažování evropské reformace, především u Martina Luthera

Tomáš Petráček
Kánon víry a kánon mravů aneb jeden, nebo dva kánony?
K otázce definování kánonu na Tridentském koncilu

Robert Dittmann
Deuterokanonické knihy v protestantské tradici se zřetelem k Bibli kralické

Josef Bartoň
Český starozákonní překlad po roce 1900
Kontexty, konfese, předloha, kánon

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze

English Summary

Obálka ke stažení (*.pdf)