Podpora člena redakční rady Tomáše Petráčka

Prof. PhDr. P. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., je víc než patnáct let aktivním členem redakční rady revue Salve. Za tu dobu připravil řadu kvalitních a vysoce hodnocených textů či celých čísel (anti-modernismus, Jeruzalémská biblická škola, Pius XII., inkvizice aj.), které se setkaly s pozitivním ohlasem u odborné i širší veřejnosti. Neúnavné práci Tomáše Petráčka vděčíme za mnohé podnětné impulzy v diskuzi o budoucí podobě církve u nás a o vztahu křesťanů k veřejné sféře a k současnému světu.

Nařčení Tomáše Petráčka z překrucování pravdy je vážné tvrzení a jedná se o citelné poškozování jeho profesní pověsti historika. Stíhání tohoto odborníka za prezentování jeho kritických názorů formálním napomínáním a zbavováním úřadu pokládáme rovněž za nepřiměřené. My, podepsaní členové redakční rady revue Salve, dosvědčujeme odbornou i osobní integritu Tomáše Petráčka, a proto postupy církevních představitelů, které nesou rysy mocenských zásahů, považujeme za zcela neadekvátní a neodůvodněné.

Benedikt T. Mohelník OP, šéfredaktor
Martin Bedřich
Petr Beneš CSsR
Filip Boháč OP
Tomasz Dostatni OP
Markéta Dudziková
Ludvík Grundman OP
Klára Jirsová
Dagmar Kopecká
Zuzana Matisovská

Lukáš Nosek
Jiří Pavlík
Josef Prokeš
Oldřich Selucký
Norbert Schmidt
Tomáš Sixta
Petr Štica
Jaroslav Šubrt
Aleš Vandrovec OSB
David Vopřada

PROSTITUCE – 2/2007

Editorial

Eva Sibylle Vogel-Mfatová
Žalm 69 z pohledu obchodované ženy

Albert-Peter Rethmann
Důstojnost těla a zranitelnost duše

Jan Heller
Nevěsta Rachab

Pavel Vojtěch Kohut OCD
„Tvá víra tě spasila. Jdi v pokoji“ (Lk 7,50)
(Evangelium Ježíše Krista a nucená prostituce)

Marie Boháčová
Nejstarší řemeslo, nebo nejstarší zločin?

René Milfait
Dítě jako zboží v prostituci

Eugenia Bonettioná MC
Noví Samaritáni třetího tisíciletí

Papežská rada pro pastoraci migrantů a itinerantů
První mezinárodní pastorační setkání se zaměřením na osvobození žen ulice

Mnohotvárnost blíženské lásky
Křesťanská hnutí a organizace pomáhající „ženám z ulice“

Neuhýbat pohledem a jednat!
Rozhovor s Leou Ackermannovou

Legenda k obrazovému doprovodu

Recenze

English Summary

číslo ke stažení (*.pdf)

obálka ke stažení (*.pdf)