Karel Šprunk

Karel Šprunk (* 11. 2. 1928 – † 3. 6. 2024) se narodil v Kovářově u Písku. Po maturitě na píseckém gymnáziu se přihlásil ke studiu teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Studium však nemohl vinou represe ze strany totalitního komunistického režimu dokončit. Teprve později se mu podařilo vystudovat romanistiku na Filosofické fakultě Karlovy univerzity. Od roku 1962 začal působit na katedře lingvistiky a teorie překladu. Zde se zasloužil o šíření dobrého jména české kultury mezi zahraničními studenty, pro něž byla uvedená instituce především určena. V průběhu normalizace v roce 1971, pro své politické a ideové postoje, byl donucen univerzitu opustit. Živil se poté jako učitel jazyků v Institutu průmyslové výchovy. Vedle toho však zahájil intenzivní překladatelskou činnost a jeho tehdejší překlady byly od poloviny osmdesátých let vydány (bez udání jména překladatele a místa vydání) v zahraničí a pašovány zpět do tehdejšího Československa.

Po listopadovém převratu v roce 1989 přijal místo odborného asistenta na Katedře filosofie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde působil až do konce školního roku 2012/13. Stal se předsedou přírodovědecké a technické sekce Křesťanské akademie a redaktorem revue Universum. Účastnil se činnosti vinohradské odbočky Jednoty filosofické. V roce 1993 založil Českou společnost Jacquesa Maritaina. V roce 2008 mu KTF UK při příležitosti jeho 80. narozenin udělila záslužnou medaili Arnošta z Pardubic Pro meritis de progressu studiorum philosophiae Christianae in Bohemia. V roce 2014 mu byla udělena medaile Ministerstva kultury Artis Bohemiae Amicis za jeho celoživotní překladatelské dílo v oborech filozofie, estetiky a teologie.

V nakladatelství Krystal OP se významně podílel na přípravě mnoha publikací z knižních řad Aquinata a Summa theologiae, které současným jazykem zpřístupňují českému čtenáři texty Tomáše Akvinského. Od roku 2008 byl členem redakční rady Revue Salve, které se také rád účastnil, dokud mu umožňoval zdravotní stav. Tato spolupráce se rozvinula počínaje číslem 2/06, jenž bylo věnované Jacquesu Maritainovi. Jako host se účastnil několika debat a knižních salónů v Dominikánské 8 – O Trojici v Sumě teologické (2019), O lásce a milosrdenství u Tomáše Akvinského (2016), Němý vůl? Význam a vliv českých překladů díla sv. Tomáše Akvinského (2011), Předvánoční debata křesťanských filozofů (2009).

R.I.P.